Основні завдання та функції
опубліковано 08 листопада 2019 року о 11:09

Визначені розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.12.2012 №Р-989/0/3-12 «Про затвердження Положення про управління інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації»

Основними завданнями управління є:

забезпечення:

 • реалізації державної політики у сфері інформатизації та електронного урядування на регіональному рівні в інтересах збереження й розвитку соціально-економічного потенціалу області та більш ефективного його використання;
 • розвитку інформаційного суспільства через розбудову елементів електронного урядування в органах влади регіону;
 • координаційно-організаційної, технологічної, навчально-методичної, консультативної підтримки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області з питань впровадження та застосування технологій електронного урядування;
 • координації та інтеграції регіональних, галузевих програм з питань інформатизації з Національною програмою інформатизації;
 • розвиток інфраструктури, що забезпечує інформаційно-технологічну взаємодію інформаційних систем, які використовуються для надання адміністративних послуг в електронній формі;
 • виконання функцій державного замовника регіональної програми інформатизації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 “Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації” (зі змінами та доповненнями);
 • організація формування та виконання завдань регіональної програми інформатизації, підготовка пропозицій щодо стратегічних цілей, основних принципів та пріоритетних напрямів регіональної програми інформатизації, очікуваних наслідків її реалізації;
 • здійснення контролю за раціональним використанням наявних і створення нових інформаційних ресурсів, уникненням їх дублювання та впорядкування доступу до них.

Управління, відповідно до покладених на нього завдань:

організовує:

 • виконання Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної ради, прийнятими в межах її компетенції, інших нормативно-правових актів та здійснює контроль за їх виконанням;
 • своєчасний розгляд в установленому законодавством порядку пропозицій, заяв, звернень і скарг громадян, вживає заходів до усунення причин, що викликають скарги;
 • роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

координує:

 • роботу з виконання завдань регіональної програми інформатизації. Збирає та узагальнює пропозиції щодо організації виконання завдань регіональної програми інформатизації, модернізації інформаційно-аналітичних систем, що використовуються в органах місцевої влади, готує узагальнені матеріали для розгляду керівництвом облдержадміністрації;
 • роботу з проведення щорічної інвентаризації комп’ютерних програм та комп’ютерної техніки в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування області з метою здійснення контролю за станом дотримання законодавства з питань їх правової охорони та визначення потреби в нових програмах та комп’ютерній техніці, організовує і контролює впровадження системи моніторингу інформаційних ресурсів, необхідних для інформаційно-аналітичного забезпечення місцевих органів виконавчої влади;

забезпечує:

 • у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • ефективне і цільове використання бюджетних коштів: 
  • здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, і витрачанням ними бюджетних коштів; 
  • одержує звіти про використання коштів від розпорядників нижчого рівня та одержувачів й аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів, забезпечує своєчасне подання звітів відповідним органам; 
  • несе відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих головному фінансовому управлінню облдержадміністрації бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту обласного бюджету, згідно з вимогами чинного законодавства;
 • здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;
 • у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом. Організовує взаємодію з уповноваженими державними органами з питань захисту інформації в межах компетенції управління та при необхідності готує пропозиції щодо удосконалення організаційних, розпорядчих і нормативних документів з питань захисту інформації. Координує розробку організаційно-технічних заходів з питань технічного захисту інформації;
 • формування регіональної програми інформатизації та її інтегрування у Національну програму інформатизації за принципами комплексності, структурованості і цілісності та узгоджує з генеральним державним замовником концепцію та завдання (роботи) регіональної програми інформатизації на рік і на три роки;
 • дотримання вимог законодавства з питань правової охорони комп’ютерних програм під час їх придбання, установлення, використання, обліку та інвентаризації райдержадміністраціями, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування;

здійснює:

 • підготовку інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції управління, та бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації;
 • повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 • обробку персональних даних з метою реалізації трудових, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, звернень громадян та інших завдань, покладених на управління, та забезпечує захист цих персональних даних;
 • моніторинг стану розвитку інформатизації та запровадження елементів електронного урядування в області, готує пропозиції щодо поліпшення роботи та усунення недоліків у цій сфері та щодо оптимізації організаційної структури місцевих органів виконавчої влади та впровадження новітніх інформаційних технологій в органах влади. Подає генеральному державному замовнику щорічну доповідь про стан інформатизації та розвиток електронного урядування у регіоні;
 • інші повноваження, передбачені чинним законодавством;

бере участь:

 • у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області;
 • у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади, у межах своєї компетенції. Опрацьовує внесені в установленому порядку проекти розпоряджень голови облдержадміністрації та голів райдержадміністрацій, законів України, актів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України;
 • у розроблені проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;
 • у вирішенні відповідно до законодавства колективних спорів (конфліктів);
 • в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських, регіональних виставок, конференцій, інших заходів з питань інформаційних технологій та електронного урядування й організовує проведення семінарів, нарад, навчальних курсів з питань, що належать до компетенції управління;

розробляє:

 • проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;
 • пропозиції щодо фінансово-економічного обгрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб за державні кошти у сфері інформатизації та електронного урядування;
 • план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій, визначених нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів. На підставі плану діяльності розробляє проект кошторису та бюджетні запити в порядку, встановленому чинним законодавством;

координує:

 • діяльність місцевих органів виконавчої влади з питань інформаційно-аналітичного забезпечення на єдиних принципах – сприяння ліквідації монополізму на інформаційні ресурси, проведення єдиної технічної політики розвитку інформаційних технологій та електронного урядування, систем і мереж, інформаційної безпеки, а також з упровадження комп’ютерного, телекомунікаційного, програмного та методичного забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування області;
 • роботу за проектами із упровадження технологій електронного урядування;
 • роботу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розгортання та налагодження діяльності пунктів надання послуг населенню в електронному вигляді;

готує:

 • самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;
 • проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері інформатизації та електронного урядування у межах області та вживає заходів щодо усунення недоліків;
 • взаємодіє з організаціями з питань стратегії розвитку та модернізації інформаційно-аналітичних систем, що використовуються в місцевих органах виконавчої влади, вивчає й організовує впровадження передового досвіду інших країн;
 • визначає основні напрями розвитку регіональної програми інформатизації. Організовує та здійснює формування й виконання регіональної програми інформатизації, бере участь у розробленні та опрацюванні відповідних рішень з цього питання;
 • вносить пропозиції до проекту обласного бюджету з питань, що визначені пунктом 4 цього Положення;
 • інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • надає органам місцевого самоврядування методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • налагоджує інформаційні взаємовідносин на засадах використання комп’ютерних та телекомунікаційних технологій з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування області;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • проводить роботу з упровадження механізмів спільного фінансування проектів з питань інформатизації та електронного урядування (залучення коштів державного, місцевого бюджетів та позабюджетних коштів).